Close

Shelf mushroom, Hairy Stereum

Shelf mushroom, Hairy Stereum