Close

black swallowtail

Papilio polyxenes

black swallowtail