Close

Ring-Tailed Lemur

Lemur catta

Ring-Tailed Lemur