Close

White-edged Blue Baron

Euthalia phemius

White-edged Blue Baron