Close

Bohemian waxwing

Bombycilla garrulus

Bohemian waxwing