Close

Giant swallowtail

Papilio cresphontes

Giant swallowtail