Close

European Stonechat

Saxicola rubicola

European Stonechat