Close

Western Giant Swallowtail

Papilio rumiko

Western Giant Swallowtail