Close

Lantana Scrub-Hairstreak

Strymon bazochii (Godart,[1824]).

Lantana Scrub-Hairstreak