Close

White-eyed Buzzard

Butastur teesa

White-eyed Buzzard