Close

Long Eared Owl, Buho chico (Spanish) or Hibou moyen-duc (French)

Asio otus

Long Eared Owl, Buho chico (Spanish) or Hibou moyen-duc (French)