Close

Giant Metallic Ceiba Borer

Euchroma gigantea

Giant Metallic Ceiba Borer