Close

white ibis

juveniel white ibis (Eudocimus albus)

white ibis