Close

Trachypithecus johnii

Nilgiri langur

Trachypithecus johnii