Close

European spindle

Euonymus europaeus

European spindle