Close

Giant Polypore

Meripilus giganteus

Giant Polypore