Close

Black swallowtail

Papilio polyxenes

Black swallowtail