Close

Egyptian Goose

Alopochen aegyptiacus

Egyptian Goose