Close

Chestnut-backed Thrush

Geokichla dohertyi

Chestnut-backed Thrush