Close

Tettigonia viridissima

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Tettigonia viridissima