Close

Thomson's gazelle

Eudorcas thomsonii

Thomson's gazelle