Close

Black Swallowtail

Papilio polyxenes

Black Swallowtail