Close

Pharaoh ant

Monomorium pharaonis

Pharaoh ant