Close

White Four Ring

Ypthima ceylonica

White Four Ring