Close

Mountain Goat

Oreamnos americanus

Mountain Goat