Close

Eastern White Pine

Pinus strobus

Eastern White Pine