Close

Ring-tailed lemur

Lemur catta

Ring-tailed lemur