Close

European stone chat

Saxicola rubicola

European stone chat