Close

Ti, Tiplant, Ti Plant, Ki, Hawaiian Good Luck Plant

Cordyline fruticosa

Ti, Tiplant, Ti Plant, Ki, Hawaiian Good Luck Plant