Close

Holy Basil, Sacred Basil, Tulsi

Ocimum tenuiflorum

Holy Basil, Sacred Basil, Tulsi