Close

Great White Heron

Ardea herodias

Great White Heron