Close

snail kite

Rostrhamus sociabilis

snail kite