Close

Western Giant Swallowtail

papilio rumiko

Western Giant Swallowtail