Close

Ring-tailed Lemur

Lemur catta

Ring-tailed Lemur