Close

Egyptian Goose

Alopochen Aegyptiacus

Egyptian Goose