Close

Mountain goat

Oreamnos americanus

Mountain goat