Close

White satin moth

Leucoma salicis

White satin moth