Close

Cinnabar moth (larvae)

Tyria jacobaeae

Cinnabar moth (larvae)