Close

Oriental White Ibis

Threskiornis melanocephalus

Oriental White Ibis