Close

White-Faced Ibis

Plegadis chihi

White-Faced Ibis