Close

Crownvetch, purple crown vetch

Securigera varia syn. Coronilla varia

Crownvetch, purple crown vetch