Close

White-faced Ibis

Plegadis chihi

White-faced Ibis